Ochrana údajů (GDPR)

Naše společnost zpracovává osobní údaje a při jejich zpracování postupuje v suladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Informace o  zpracování osobních údajů

pro informační systém: IS propagace

Informace o  zpracování osobních údajů dotknutých osob podle §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon“) a čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“)

Cílem této informace je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme, na jaké účely je používáme, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích a uplatnit Vaše práva při zpracování osobních údajů.

Identifikační a kontaktní údaje:

Provozovatelem zpracovávajícím Vaše osobní údaje je společnost AVG group, a. s., Vlkanovská cesta 2, 976 31 Vlkanová, IČO: 36 632 538, tel. číslo: 0915 833 512, e-mail: info@avg-group.com  (dále jen „provozovatel“).

Kontaktní údaje odpovědné osoby pro dohled nad zpracováním osobních údajů:

email: dpo6@proenergy.sk

 1. Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je: pozitivní propagace aktivit provozovatele, dokumentační a prezentační účely.

Osobní údaje se zpracovávají na základě: souhlasu podle §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nařízení.

Oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí strany

Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany se nevykonává.

 1. Identifikace zpracovaných osobních údajů dotčených osob

Dotčené osoby, o kterých se sobní údaje zpracovávají jsou: zaměstnanci, osoby v obdobném pracovněprávním vztahu, jiné fyzické osoby

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Osobní údaje zaměstnanců a osob v obdobném pracovněprávním vztahu – titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení, fotografie, zvukové, obrazové zvukovo-obrazové záznamy,

 1. Identifikace příjemců, kategorie příjemců

Provozovatel může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům, jako jsou instituce a organizace, kterým zpracování povoluje osobní právní předpis nebo smluvním partnerům (převážně zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout přiměřené záruky zachování ochrany zpracovaných osobních údajů následovně:

Jiný oprávněný subjekt všeobecně závazný právní předpis podle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů
Smluvní partner (na základě smlouvy)

 

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů

Se souhlasem dotčené osoby nebo na jeho/její příkaz, mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům.

 1. Přenos osobních údajů do třetí země/mezinárodní organizaci

Přenos do třetích zemí nebo mezinárodních organizací se nevykonává.

 1. Identifikace zdroje, ze kterého byli osobní údaje získané

Přímo od dotčené osoby.

 1. Doba uchovávání osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje po dobu nevyhnutnou na splnění účelu, nejdéle však po dobu 5 let / ukončení 5-tého kalendářního roku, ve ktorém byli osobné údaje poskytnuté.

 1. Profilování

Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním ani podobným způsobem založeným na automatizovaném individuálním rozhodování.

 1. Práva dotčené osoby

Dotčená osoba má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které jsou o ní zpracované, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo namítat vůči zpracování osobních údajů, právo na neúčinnost automaizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přesnost osobních údajů, jako i právo podat návrh na začátek konání dozorčího orgánu. V případě, pokud provozovatel zpracuje osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby, dotčená osoba má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonost zpracování osobních údajů založeného na souhlase před jeho odvoláním. Dotčená osoba může uplatnit svoje práva zasláním emailu na adresu: info@avg-group.com  nebo písemně na adresu provozvatele.

 1. Povinnost poskytnutí osobních údajů

Dotčená osoba (nebo její zákonný zástupce) poskytuje svoje osobní údaje dobrovolně, na základě souhlasu (poskytuje nejen zákonný/smluvní požadavek), v případě jeho neposkytnutí se její osobní údaje (fotografie, videozáznamy aj.) nebudou pro dokumentační, prezentační účely a na účely pozitivní propagace provozovtele zpracovávat.

Informace o zpracování osobních údajů

pro informační systém: IS klienti, reklamace

Informace o zpracování osobních údajů dotčených osob podle §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen “zákon”) a čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “nařízení”)

Cílem této informace je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme, na jeké účely jsou používány, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích a uplatnit Vaše práva při zpracování osobních údajů.

Identifikační a kontaktní údaje:

Provozovatel zpracovávající Vaše osobní informace je společnost AVG group, a. s., Vlkanovská cesta 2, 976 31 Vlkanová, IČO: 36 632 538, tel. číslo: 0915 833 512, e-mail: info@avg-group.com  (dále jen „provozovatel“).

 Kontaktní údaje zodpovědné osoby pro dohled nad zpracováním osobních údajů:

email: dpo6@proenergy.sk

 1. Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je: zpracování osobních údajů dotčených osob – klientů v souladu s §13 ods. 1 písm. b) zákona za účelem řešení reklamací

Osobní údaje se zpracovávají na základě: §13 ods. 1 písm. b) zákona.

Oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí strany

Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany se nevykonává.

 1. Identifikace zpracovaných osobních údajů dotčených osob

Dotčené osoby, o kterých se osobní údaje zpracovávají jsou: klienti provozovatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, titul ,adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, kopie reklamace

 1. Identifikace příjmeců, kategorie příjemců

Provozovatel může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům, jakou jsou instituce a organizace, kterým zpracování povoluje právní předpis nebo smluvním partnerům (hlavně zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout přiměřené záruky zachování ochrany zpracovaných údajů následovně:

 

Jiný oprávněný subjekt všeobecně závazný právní předpis podle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Smluvní partner (na základě smlouvy)

 

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobnch údajů a o změně a doplnění některých zákonů

 

Se souhlasem dotčené osoby nebo na její/jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům.

 1. Přenos osobních údajů do třetí země/mezinárodní organizaci

Přenos do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím se nevykonává.

 

 1. Identifikace zdroje, ze kterého byli osobní údaje získané

Přímo od dotčené osoby (osobně, emailem, telefonicky, přes webové stránky provozvatele)

Z veřejně přístupných registrů, seznamů a evidencí (např. Obchodní a živnostenský rejstřík apod.)

Od jiných oprávněných subjektů, které se řídí podle předpisů

 1. Doba uchovávání osobních údajů

Provozovatel uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou na splnění účelu, nejdéle však po dobu 5 let/ukončení 5.kalendářního roku, ve kterém byli osobní údaje poskytnuté.

 1. Profilování

Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.

 1. Práva dotčené osoby

Dotčená osoba má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které jsou o ní zpracovávané, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo namítat vůči zpracování osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individálního rohodvání včetně profilování, právo na přesnost osobních údajů, jako i právo podat návrh na začátek konání dozorčího orgánu. V případě, pokud provozovatel zracuje osobní udaje na základě souhlasu dotčené osoby, dotčená osoba má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na předchozím souhlasu před jeho odvoláním. Dotčená osoba může uplatnit svoje práva zasláním emailu na adresu: info@avg-group.com nebo písemně na adresu provozovatele.

 1. Povinnost poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem, zpracování osobních údajů je nevyhnutelné. V případě neposkytnutí osobních údajů nebude smluvní vztah uzavřený s dotčenou osobou nebo se společností, kterou zastupuje a jejím jménem koná. Dotčená osoba má povinnost poskytnout osobní údaje, v případě jejich neposkytnutí nezabezpečí provozovatel poskytnutí služby.

Informace o zpracování osobních údajů

pro informační systém: IS klienti, reklamace

Informace o zpracování osobních údajů dotčených osob podle §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen “zákon”) a čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “nařízení”)

Cílem této informace je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme, na jeké účely jsou používány, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích a uplatnit Vaše práva při zpracování osobních údajů.

Identifikační a kontaktní údaje:

Provozovatel zpracovávající Vaše osobní informace je společnost AVG group, a. s., Vlkanovská cesta 2, 976 31 Vlkanová, IČO: 36 632 538, tel. číslo: 0915 833 512, e-mail: info@avg-group.com  (dále jen „provozovatel“).

 Kontaktní údaje zodpovědné osoby pro dohled nad zpracováním osobních údajů:

email: dpo6@proenergy.sk

 • Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování
 • Účelem zpracování osobních údajů je vedení evidence dotčených osob obchodních partnerů/ klientů provozovatele.

  • Osobní údaje se zpracovávají na základě § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) nařízení, pokud je dotčná osoba zaměstnanec obchodního partnera/klienta provozovatele.
  • Osobní údaje se zpracovávají na základě § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. b) nařízení, pokud je dotčená osoba statutární orgán nebo osoba jednající jménem obchodního partnera/klienta provozovatele.

  Oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí strany

  Zpracování osobních údajů se vykonává za účelem oprávnění zájmů provozovatele nebo třetí strany.

  1. Identifikace zpracovaných údajů dotčených osob

  Dotčené osoby, o kterých se osobní údaje zpracovávají jsou:

  • zaměstnanci obchodních partnerů / klientů provozovatele nebo statutární orgán / osoba jednající jménem obchodního partnera/ klienta provozovatele.

  Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

  • titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení, služební zařazení, funkční zařazení, osobní číslo zaměstnance nebo zaměstnanecké číslo zaměstnance, odborný útvar, místo výkonu práce, telefonní číslo, emailová adresa na pracoviště a identifikační údaje zaměstnavatele.
  1. Identifikace příjemců, kategorie příjemců

  Provozovatel může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům, jako jsou instituce a organizace, kterým zracování povoluje právní předpis nebo smluvním partnerům (převážně zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout přiměřené záruky zachování ochrany osobních údajů následovně:

  Jiný oprávněný subjekt všeobecně závazný právní předpis podle § 13 ods. 1 písm. c) zákona a podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nařízení
  Smluvní partner (na základě smlouvy)

   

  § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů

  Se souhlasem dotčené osoby nebo na jeho/její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty dalším příjemcům.

  1. Přenos osobních údajů do třetí země/mezinárodní organizaci

  Přenos do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím se nevykonává.

  1. Identifikace zdroje, ze kterého byli osobní údaje získané

  Přímo od dotčené osoby nebo zaměstnavatele dotčené osoby. Z veřejně přístupných registrů, seznamů a evidencí (např. Obchodní a živnostenský rejstřík apod.)

  Od jiných oprávněných subjektů, které se řídí podle předpisů.

  1. Doba uchovávání osobních údajů

  Provozovatel uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou na splnění účelu, nejdéle však po dobu let po jeho skončení.

  1. Profilování

  Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.

  1. Práva dotknutej osoby

  Dotčená osoba má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které jsou o ní zpracovávané, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo namítat vůči zpracování osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individálního rohodvání včetně profilování, právo na přesnost osobních údajů, jako i právo podat návrh na začátek konání dozorčího orgánu. V případě, pokud provozovatel zracuje osobní udaje na základě souhlasu dotčené osoby, dotčená osoba má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na předchozím souhlasu před jeho odvoláním. Dotčená osoba může uplatnit svoje práva zasláním emailu na adresu: info@avg-group.com nebo písemně na adresu provozovatele.

  1. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

  Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem, zpracování osobních údajů je nezbytné. V případě neposkytnutí osobních údajů nebude uzavřený smluvní vztah s dotčenou osobou nebo se společností, kterou zastupuje a v jejímž jméně koná. Dotčená osoba má povinnost poskytnout pravdivé osobní údaje, v případě jejich neposkytnutí porušuje zákon a nařízení.

  Informace o zpracování osobních údajů

  pro informační systém: IS klienti, reklamace

  Informace o zpracování osobních údajů dotčených osob podle §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen “zákon”) a čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “nařízení”)

  Cílem této informace je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme, na jeké účely jsou používány, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích a uplatnit Vaše práva při zpracování osobních údajů.

  Identifikační a kontaktní údaje:

  Provozovatel zpracovávající Vaše osobní informace je společnost AVG group, a. s., Vlkanovská cesta 2, 976 31 Vlkanová, IČO: 36 632 538, tel. číslo: 0915 833 512, e-mail: info@avg-group.com  (dále jen „provozovatel“).

   Kontaktní údaje zodpovědné osoby pro dohled nad zpracováním osobních údajů:

  email: dpo6@proenergy.sk

  1. Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

  Účelem zpracování osobních údajů je: monitorování prostor pomocí kamerového systému pro účely bezpečnosti, odhalování kriminality, ochrany majetku a zdraví.

  Osobní údaje se zpracovávají na základě: oprávněného zájmu provozovatele nebo třetí strany podle § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení.

  1. Identifikace zpracovaných osobních údajů dotčených osob

  Dotčené osoby, o kterých se osobní údaje zpracovávají jsou: osoby pohybující se v monitorovaném prostoru.

  Rozsah zpracovávaných osobních údajů: záznam z kamerového systému zachytávající dotčenou osobu.

  1. Identifikace příjemců, kategorie příjemců

  Provozovatel může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům, jakou jsou instituce a organizace, kterým zpracování povoluje právní předpis nebo smluvním partnerům (hlavně zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout přiměřené záruky zachování ochrany zpracovaných údajů následovně:

  Policejní sbor v rozsahu potřebném pro účely objasňování přestupku nebo trestného činu § 76a zákona o policajním sboru
  jiný oprávněný subjekt všeobecně závazný právní předpis podle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů
  Smluvní partner (na základě smlouvy)

   

   

  § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů

   

  1. Přenos osobních údajů do třetí země/mezinárodní organizaci

  Přenos do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím se nevykonává.

  1. Identifikace zdroje, ze kterého byli osobní údaje získané

  Přímo od dotčené osoby (pohybováním se v monitorovaném prostoru)

  1. Doba uchovávání osobních údajů

  Provozvatel uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou na splnění účelu, nejdéle však po dnů od pořízení kamerového záznamu.

  1. Profilování

  Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.

  1. Práva dotčené osoby

  Dotčená osoba má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které jsou o ní zpracovávané, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo namítat vůči zpracování osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individálního rohodvání včetně profilování, právo na přesnost osobních údajů, jako i právo podat návrh na začátek konání dozorčího orgánu. V případě, pokud provozovatel zracuje osobní udaje na základě souhlasu dotčené osoby, dotčená osoba má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na předchozím souhlasu před jeho odvoláním. Dotčená osoba může uplatnit svoje práva zasláním emailu na adresu: info@avg-group.com nebo písemně na adresu provozovatele.

  1. Povinnost poskytnutí osobních údajů

  Zpracování osobních údajů se vykonává ve smyslu Zákona na ochranu oprávněných zájmů provozovatle a třetí strany. Dotčená osoba rozhoduje o poskytnutí svých osobních údajů pohybem v monitorovaných prostorech. V případě pohybu v monitorovaném prostoru je dotčená osoba automaticky zaznamenávána na kamerový záznam, bez možnosti se rozhodnout o zpracování/nezpracování osobních údajů.

  Informace o zpracování osobních údajů

  pro informační systém: IS personalistika a mzdy – zaměstanci

  Informace o zpracování osobních údajů dotčených osob podle § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon“) a čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“)

  Cílem této informace je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi zacházíme, na jaké účely je používáme, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích a uplatnit Vaše práva při zpracování osobních údajů.

  Identifikační a kontaktní údaje:

  Provozovatelem zpracovávajícím Vaše osobní údaje je společnost AVG group, a. s., Vlkanovská cesta 2, 976 31 Vlkanová, IČO: 36 632 538, tel. číslo: 0915 833 512, e-mail: info@avg-group.com  (dále jen “provozovatel”).

  Kontaktní údaje zodpovědné osoby pro dohled nad zpracováním osobních údajů:

  email: dpo6@proenergy.sk

  1. Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

  Účelem zpracování osobních údajů je: plnění povinností zaměstnavatele souvisících s pracovním poměrem nebo obdobným pracovním vztahem nař.na základě dohod vykonávaných mimo pracovní poměr (dále jen pracovně právní vztahy), včetně předsmluvních vztahů, jednání o zmně smlouva a zpracování pracovní agendy provozovatele, která obsahuje především osobí údaje souvisící s kvalifikací, profesními zkušenostmi zaměstnance a údaje, které mohou být významné z hlediska práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, vykonává nebo vykonával, především však:

  • zpracování osobních údajů personální, pracovní agendy dotčených osob v souladu se zákony po dobu trvání pracovně právního vztahu za účelem vedení personální a pracovní agendy zaměstnanců a uchovávání těchto osobních údajů po dobu povinné archivace ve smyslu zákonů,
  • vedení mzdové agendy dotčených osob,
  • vedení evidence docházky do práce, kontroly odpracovaného času, evidence nároku na stravu, její převzetí a úhradu za stravu (stravenky),
  • zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání, zařazení uchazeče do evidence zájemců o zaměstnání pro posouzení vhodnosti na danou pracovní pozici,
  • hodnocení dotčených osob za účelem zabezpečení efektivního provozu provozovatele po dobu trvání pracovně právního vztahu,
  • kopírování úředních dokladů s osobními údaji na základě zákonů a kopírování osobních dokladů na základě oprávněného zájmu provozovatele, které je nutné zpracovat po dobu zapracování osobních údajů do personální a mzdové agendy,
  • zpracování a poskytování osobních údajů dotčených osob v souladě se zákony po dobu trvání pracovně právního vztahu za účelem vedení agendy bezpečnosti práce (např. Poučení z předpisů bezpečnosti práce) na základě zákonů (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci – § 17),
  • zpracování dokladů o zdravotní způsobilosti (uložené v osobním spisu dotčené osoby) za účelem zabezpečení agendy bezpečnosti práce a zdravotní služby podle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve zmnění pozdějších předpisů a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví ve znění pozdějších zákonů,
  • zpracování, poskytování nebo zveřejňování osobních údajů dotčených osob – zaměstnanců v rozsahu titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení, služební zařazení, funkční zařazení, osobní číslo zaměstnance nebo zaměstnananecké číslo zaměstnance, odborný útvar, místo výkonu práce, telefonní číslo, meilová adresa do práce a identifikační údaje zaměstnavatele za účelem plnění pracovních a funkčních povinností dotčené osoby,
  • poskytování osobních údajů dotčených osob sociální pojišťovně, zdravotním pojišťovnám, daňovému úřadu, inspektorátu práce, případně dalším organizacím (např.penzijním společnostem, soudu apod.) na základě zákonů,
  • poskytování osobních údajů zaměstnanců a osob v obdobně pracovně právním vztahu školícím organizacím za účelem vydání potvrzení, osvědčení, certifikátu podle příslušných zákonů nebo standartů,
  • poskytování osobních údajů zaměstnanců a osob v podobně pracovně právním vztahu smluvním partnerům, zprostředkovatelům pro zabezpečení povinností provozu,
  • zpracování a poskytování osobních údajů dotčených osob řídícímu orgánu a platební jednotce v rozsahu podle smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku a zákonů SR a EU na účely refundace mzdových a personálních výdajů na základě souhlasu dotčených osob zpracování osobních údajů – pracovní cesty. Účelem zpracování osobních údajů je zpracování osobních údajů dotčených osob za účelem služebních, resp. pracovních cest, vyplacení cestovních náhrad v souladu se smlouvou o poskytnutí nevratného finančního příspěvku (cestovní příkazy vč.příloh, přehledy o pracovních cestách, výpisy úhrad cestovních náhrad),
  • poskytování osobních údajů smluvním partnerům za účelem účasti ve veřejné, obchodní nebo jiné soutěži za účelem prokázání odborné způsobilosti dotčených osob podle Zákona o veřejném zadávání, Obchodním zákonníku nebo podle podkladů vyhlašovatele souteže. Zpracování dokladů o doborných způsobilostech dotčených osob za účelem jejich poskytutí třetím stranám (smluvním partnerům, vyhlašovatelům soutěží, certifikačním organizacím) při předkládání podkladů v rámci veřejných a obchodních soutěží, v rámci prokázání způsobilosti a činnosti společnosti,
  • zpracování osobních údajů dotčených osob – řidičů služebních vozů podle zákona č. 106/2018 Z. z. o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně a doplnění některých předpisů za účelem vedení evidence školení řidičů a provozu vozidel, zpracování evidence o vyplacení zahraničních nebo tuzemských služebních cest podle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovních náhradách ve znění pozdějších předpisů,
  • oznámení osobních údajů zaměstnance vyslaného na výkon práce při poskytování služeb provozovatele podle § 4, zákona č. 351/2015 Z. z. o přeshraniční spolupráci při vyslání zaměstnance na výkon práce při poskytování služeb ve znění pozdějších zákonů.
  • zpracování soukromého telefonního čísla za účelem plnění pracovních povinností v rámci oprávněného zájmu provozovatele,

  přenos osobních údajů v rámci skupiny podniků na vnitřní administrativní účely včetně zpracování osobních údajů zaměstnanců.

  Osobní údaje se zpracovávají na základě:

  • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platném znění (dále jen Zákonník práce)
  • zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů,
  • zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálním pojištění ve znění pozdějších předpisů  (např. 231, § 232)
  • zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotním pojištění a o změně zákona o pojiš´tovnictví ve znění pozdějších předpisů (např. § 24),
  • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů (např. § 36,   § 37, § 38, § 39),
  • zákona č. 462/2003 Z. z. o náhradě příjmů při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zaměstnanosti a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálním fondu v patném znění,
  • zákona č. 650/2004 Z. z. o doplňkovém penzijním spoření ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 43/2004 Z. z. o starobním důchodovém spoření a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovních náhradách ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
  • zákona č. 355/2007 Z. z. o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví ve znění pozdějších zákonů,
  • zákona č. 106/2018 Z. z. o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně a doplnění některých předpisů,
  • zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovních náhradách ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 351/2015 Z. z. o přeshraniční spolupráci při vysílání zaměstnanců na výkon prací při poskytování služeb ve znění pozdějších zákonů,

  zákona č. 404/2011 Z. z. o pobytu cizinců a o změně a doplnění některých zákonů

  Oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí strany

  Zpracování osobních údajů je nutné pro účel oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany, a to:

  • kopírování osobních dokladů za účelem zpracování osobních údajů do personální a mzdové agendy.
  • zpracování soukromého telefonního čísla za účelem plnění pracovních povinností v rámci oprávněného zájmu provozovatele,
  • přenos osobních údajů v rámci skupiny podniků na vnitřní administrativní účely včetně zpracování osobních údajů zaměstnanců.
  1. Identifikace zpracovaných osobních údajů dotčených osob

  Dotčené osoby, o kterých se osobní údaje zpracovávají jsou: uchazeči o zaměstnání, osoby pracující v rámci pracovně právního vztahu, manželé nebo manželky zaměstnanců, vyživované děti zaměstnanců, rodiče vyživovaých dětí zaměstnanců, blízké osoby, byvalí zaměstnanci,

   

  Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

  • rodné číslo (dátum narodenia),
  • jméno, příjmení, titul,
  • rodné jméno, místo narození, stav,
  • osobní číslo, pracovní pozice/zařazení,
  • fotografie,
  • číslo občanského průkazu,
  • osobní údaje o dosaženém vzdělání, kvalifikacích a absolvovaných kurzech, stupeň jazykových dovedností a vědomostí, případně jiné údaje o vzdělání a zvyšování kvalifikace, které jsou potřebné na posouzení nebo doložení kvalifikace pro danou pracovní pozici,
  • pracovní hodnocení,
  • hodnocení kvality práce,
  • údaje o přídavkách na děti,
  • pojištění léčebných nákladů (evropský průkaz pojištěnce),
  • údaje o docházce do práce,
  • údaje o zaplacení poplatku za stravu,
  • evidence (údaje) o služebních cestách (cestovní náhrady),
  • evidence jízd se služebním vozidlem,
  • evidence řidičů (karta řidiče, řidičský průkaz, zdravotní a psychologická způsobilost),
  • osobní údaje týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti při práci,
  • životopis,
  • pohlaví,
  • konfekční velikost,
  • podpis,
  • registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání,
  • osobní údaje týkající se platových náležitostí, daní a odvodů podle zákonů,
  • číslo telefonu a faxu,
  • sražené zálohy na daň a na nezdanitelnou část základu daně,
  • nezdanitelou část základu daně na manželku (manžela),
  • zaměstanencká prémie a daňový bonus,
  • roční zúčtování,
  • pojistné na důchodové zabezpečení,
  • zdanitelné příjmy,
  • identifikační číslo sociálního zabezpečení,
  • adresa přechodného pobytu, pokud dotčená osoba má,
  • příspěvky na penzijní spoření,
  • doba trvání pracovního poměru,
  • druh vykonávaných prací,
  • údaje o poskytnuté mzdě za vykonanou práci, o poskytnuté náhradě mzdy a náhradě za čas pracovní pohotovosti, o srážených zálohách na daň z příjmů,
  • údaje o poskytnuté mzdě za vykonanou práci, o poskytnuté náhradě mzdy a náhradě za čas pracovní pohotovosti, o srážených zálohách na daň z příjmů a o dalších skutečnostech,
  • údaj o poskytnutí odstupného,
  • údaje o bankovním účtu,
  • vyměřovací základ zdravotního pojištění,
  • zálohy na zdravotní pojištění,
  • jiné odměny za práci,
  • sumy postihnuté výkonem rozhodnutí nařízené soudem nebo správním orgánem,
  • peněžité tresty a pokuty, jako i náhrady uložené zaměstnanci vykonatelným rozodnutím příslušých orgánů,
  • neprávem přijaté sumy dávek sociálního pojištění a důchodů, penzijního spoření nebo jejich zálohy, stáních socálních dávek,
  • ročný úhrn vyplaceného důchodu,
  • údaje o pracovní neschopnosti,
  • údaje o důležitých osobních překážkách v práci,
  • údaje o pracovní schopnosti,
  • údaje o změněné pracovní schopnosti,
  • údaje o  zaměstnavatelích,
  • údaje o rodinných příslušnících v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, datum narození – údaje o manželovi nebo manželce, dětech, rodičích dětí v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa,
  • Název pracoviště, druh práce, délka expozice, faktory práce a pracovního prostředí a výsledky posouzení zdravotních rizik,
  • údaje o vedení zaměstance v evidenci nezaměstnaných občanů,
  • údaje o čerpaní mateřské dovolené a rodičovské dovolené.
  1. Identifikace příjemců, kategorie příjemců

  Provozovatel může poskytnout osobní údaje opravněným subjektům, jako jsou instituce a organizace, kterým zpracování povoluje právní předpis nebo smluvním partnerům (většinou zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout přiměřené záruky zachování ochrany osobních údajů následovně:

  sociální pojišťovna Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálním pojištění ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobním důchodovém spoření a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších přdpisů

  zdravotní pojišťovny Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotním pojištění a o změně a doplnění zákona č. 95/2002 Z.z. o pojišťovnictví a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
  CP SR Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobytě cizinců a o zmně a doplnění některých zákonů
  daňový úřad Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů
  doplňkové důchodové spořelny Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplňkovém důchodovém spoření a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
  důchodoé správcovské společnosti Zákon č. 461/2003 Z.z o sociálním pojištění ve znění pozdějších předpisů

  – Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobním důchodovém spoření a o zmně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

  orgány veřejné moci na výkon kontroly Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 125/2006 Z.z. o ispekci práce a o změně doplnění zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegální práci a nelegálním zaměstnávaní a o změněn a dopnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

  Slovenská advokátní komora Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokaci a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenském podnikaní (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů
  soudy, orgány činné v trestním řízení Zákon č. 160/2015 Zb. Civilní sporový zákon ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný zákon ve znění pozdějších předpisů

  exekutoři Zákon č. 233/1995 Z. z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (xekuční zákon) a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
  jiný oprávněný subjekt všeobecně závazny právní předpis podle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů
  smluvní partner (na základě smlouvy)

   

  -HDH, s. r. o., Moskovská 46, 960 01 Banská Bystrica, IČO: 36 006 831

   

  -BB PREVENT, s. r. o., Medená 1, 974 05

  Banská Bystrica, IČO: 44 137 699

   

  -PYROBOSS, s. r. o., Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 048

   

  -KRANEL, 976 98 Dolná Lehota 222, IČO: 17 838 967

  -ZVARGAN, Kalinčiakova 6027/11, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 34 255 028

   

  -METICON, a. s., Osloboditeľov 4, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 36 738 620

   

  -ELIS, s. r. o., Švermova 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 590 608

   

  -INFOCAR a. s., Račianska30/A, 831 02 Bratislava, IČO: 35 773 090

  § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o  ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů

  – poskytovatel účetního a daňového poradenství

   

  – poskytovatel služeb BOZP a PO

   

   

  -poskytovatel pracovní zdravotní služby

   

   

  – školící společnosti/školitelé

   

   

   

  -archivační společnost

   

  – poskytovatel IT služeb

   

  -poskytovatel softwarového vybavení a elektronického vybavení

   

  Se souhlasem dotčené osoby nebo jeho/jejího příkazu, mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům např.:

  • Poskytovatelé ubytovacích služeb za účelem zabezpečení ubytování
  • Cestovní agentury/ cestovní kanceláře/ dopravci za účelem zabezpečení přepravy
  • Pojišťovny za účelem zabezpečení cestovního pojištění
  1. Přenos osobních údajů do třetí země/mezinárodní organizaci

  Přenos do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím se nevykonává.

  1. Identifikace zdroje, ze kterého byli osobní údaje získané

  Přímo od dotčené osoby.

  Doba uchovávání osobních údajů

  Provozovatel zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou na splnění účelu následovně:

  MZDOVÁ  AGENDA

  Mzdové listy 50 let
  Výplatní listiny 10 let
  Rodinné přídavky a ateřské příspěvky 5 let
  Prohlášení k dani ze mzdy 5 let
  Srážky ze mzdy 5 let
  Podklady ke mzdám 5 let

  AGENDA  LIDSKÝCH  ZDROJŮ

  Osobní spisy zaměstnanců 70 let

  (od narození zaměstnance)

  Evidence zaměstnanců 3 roky
  Docházky 3 roky
  Dovolené 3 roky
  Popisy pracovních činností 5 let
  Dohody 5 let
  O vykonaní práce

   

  5 let
  Dokumenty (dohody)  o hmotné zodpovědnosti 3 roky

  (po strate platnosti)

  Evidencia o preškolení a získaní odborné kvalifikace 10 let
  Sociální péče 5 let
  Nemocenské pojištění – dávky, přihlášky, odhlášky, změny 10 let
  Pracovní neschopnost – evidence, statistika 5 let
  Mateřská dovolená a neplacené vono – evidence 5 let
  Stravování zaměstnanců – zabezpečení 5 let
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5 let
  Smlouvy týkající se ochrany osobních údajů (např.servisní smlouvy, kde má serisní společnost přístup k osobním údajům provozovatele), zprostředkovatelské smlouvy podle § 34 ods. 3, 5 a 7 zákona č. 18/2018 Z. z.

  Zákon o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále „zákon“)

  5 let

  (po ztrátě platnosti)

  Dokumenty používané při ochraně osobních údajů (souhlasy se zpracováním osobních údajů dotčených osob, jiné dokumenty) Po dobu trvání účelu
  Zápisy o porušení pracovní disciplíny 3 roky po skončení pracovního poměru s dotčeným zaměstnancem
  Záznam z kamerového systému se záznamem o porušení bezpečnosti práce, pracovní disciplíny 3 roky po skončení pracovního poměru s dotčeným zaměstnancem
  Záznamy z technických zabezpečovacích zařízení a automatizvaných informačních systémů se záznamem o porušení pracovní disciplíny (logy – záznamy o průběhu činnosti používatele v automatizovaném informačním systému, záznam o vstupech a výstupech do prostor provozovatele) 3 roky po skončení pracovního poměru s dotčeným zaměstnancem
  Protokoly o vyšetřování bezpečnostních incidentů se závěry o porušení pracovní kázně dotčeného zaměstnance 4 roky po skončení pracovního poměru s dotčeným zaměstnancem
  Kopie osobních dokladů Doba nezbytně nutná na zpracování osobních údajů do systému
  1. Profilování

  Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním ani obdobným způsobem založeným na automatizovaném individuálním rozhodování.

  1. Práva dotčené

  Dotčená osoba má právo od provozovatele na přístup k osobním údajům, které jsou o ní zpracováváne, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracovávaných osobních údajů, právo namítat vůči zpracování osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenosnost osobních údajů, jako i právo podat návrh na počátek konání dozorčímu orgánu. V případe, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby, dotčená osoba má právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založenéo na souhlase před jeho odvoláním. Dotčená osoba může uplatnit svoje práva zasláním emailu na adresu: info@avg-group.com  nebo písemně na adresu provozovatele.

  1. Povinnost poskytnutí osobních údajů

  Poskytnutí osobních údajů v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu dotčené osoby je dobrovolné (poskytnutí není zákonným/smluvním požadavkem), v případě nesouhlasu bude provozovatel respektovat rozhodnutí dotčené osoby a nebude vyvozovat žádné následky.

  Poskytnutí osobních údajů zpracovávaných podle zákonníku práce a zákonů je zákonným požadavkem/smluvním požadavkem, resp.požadavkem, který je potřebný na uzavření smlouvy. Dotčená osoba má povinnost poskytnout osobní údaje, v případě jejich neposkytnutí provozovate dotčené osobě nezabezpečí uzavření nebo plnění smlouvy.

  Informace o zpracování osobních údajů

  pro informační systém: IS klienti, reklamace

  Informace o zpracování osobních údajů dotčených osob podle §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen “zákon”) a čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “nařízení”)

  Cílem této informace je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme, na jeké účely jsou používány, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích a uplatnit Vaše práva při zpracování osobních údajů.

  Identifikační a kontaktní údaje:

  Provozovatel zpracovávající Vaše osobní informace je společnost AVG group, a. s., Vlkanovská cesta 2, 976 31 Vlkanová, IČO: 36 632 538, tel. číslo: 0915 833 512, e-mail: info@avg-group.com  (dále jen „provozovatel“).

   Kontaktní údaje zodpovědné osoby pro dohled nad zpracováním osobních údajů:

  email: dpo6@proenergy.sk

 • Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování
 • Účelem zpracování osobních údajů je: vykonávání marketingových aktivit (informování o novinkách a slevách a jiných marketingových nabídkách) sovisících se zakoupenou nebo obstaranou službou nebo zbožím.

  Osobní údaje se zpracovávají na základě: oprávněného zájmu provozovatele podle § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení.

  Oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí strany

  Zpracování osobních údajů se vykonává za účelem oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany – vykonávání marketingových aktivit.

  1. Identifikace zpracovaných osobních údajů dotčených osob

  Dotčené osoby, o kterých se osobní údaje zpracovávají jsou: klienti/zákazníci.

  Rozsah zpracovávaných údaů: titul, jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo

  1. Identifikace příjemců, kategorie příjemců

  Provozovatel může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům, jako jsou instituce a organizace, kterým zracování povoluje právní předpis nebo smluvním partnerům (převážně zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout přiměřené záruky zachování ochrany osobních údajů následovně:

  Jiný oprávněný subjekt všeobecně závazný právní předpis podle § 13 ods. 1 písm. c) zákona a podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nařízení
  Smluvní partner (na základě smlouvy)

   

  § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů

  Se souhlasem dotčené osoby nebo na jeho/její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty dalším příjemcům.

  1. Přenos osobních údajů do třetí země/mezinárodní organizaci

  Přenos do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím se nevykonává.

  1. Identifikace zdroje, ze kterého byli osobní údaje získané

  Přímo od dotčené osoby nebo zaměstnavatele dotčené osoby. Z veřejně přístupných registrů, seznamů a evidencí (např. Obchodní a živnostenský rejstřík apod.)

  Od jiných oprávněných subjektů, které se řídí podle předpisů.

  1. Doba uchovávání osobních údajů

  Provozovatle uchovává zpracované osobní údaje po dobu nezbytně nutnou na splnění účelu (nejdéle však po dobu 5 let od poslední poptávky dotčené osoby).

  1. Profilování

  Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.

  1. Práva dotknutej osoby

  Dotčená osoba má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které jsou o ní zpracovávané, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo namítat vůči zpracování osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individálního rohodvání včetně profilování, právo na přesnost osobních údajů, jako i právo podat návrh na začátek konání dozorčího orgánu. V případě, pokud provozovatel zracuje osobní udaje na základě souhlasu dotčené osoby, dotčená osoba má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na předchozím souhlasu před jeho odvoláním. Dotčená osoba může uplatnit svoje práva zasláním emailu na adresu: info@avg-group.com nebo písemně na adresu provozovatele.

  1. Povinnost poskytnutí osobních údajů

  Dotčená osoba poskytuje svoje osobní údaje dobrovolně, přičemž v budoucnosti očekává, že bude informovaná o různých marketingových aktivitách (informace o novinkách, slevách a jiných marketingových nabídkách) souvisících se zakoupenou nebo obstaranou službou nebo zbožím. V případě neposkytnutí osobních ůdajů nebude informovaná o novinkách, slevách nebo jiných marketingových nabídkách, ale zároveň jí nebude poskytnutá ani služba nebo zboží, které obstarává.

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen “nařízení GDPR”)

   

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Titul, jméno, příjmení, datum narození uchazeče o zaměstnání (dotčené osoby)

   

  Společnosti AVG group, a. s., Vlkanovská cesta 2, 976 31 Vlkanová, IČO: 36 632 538 (dále jen „provozovatel“) uděluji svůj dobrovolný a výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu žádosti o zaměstnání, životopisu, dokladech a potvrzeních týkajících se mého vzdělání, či kvalifikace, případně v jiných mnou poskytnutých materiálů souvisících se žádostí o zaměstnání za účelem zařazení uchazeče do evidence zájemců o zaměstnání pro budoucí výběrové řízení. Osobní údaje se budou zpracovávat po dobu 1roku/ukončení 1.kalendářního roku, ve kterém jsem osobní údaje provozovateli poskytl.

  Jsem si vědom, že výše uvedený souhlas je dobrovolný a mohu ho kdykoliv odvolat na základě mojí písemné žádosti na adresu provozovatele nebo meilem na adresu: info@avg-group.com . Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Současně prohlašuji, že jsem byl informovaný podle čl. 13 a 14 nařízení GDPR o právech a informacích týkajících se ochrany mých osobních údajů.

  V ……………………………………. , dne:  ………………………………………

   

   

  ________________________________

  (jméno, příjmení a podpis dotčené osoby)