Oceľ vstúpila do 21. storočia ako jeden z najvýznamnejších materiálov používaných v stavebnom priemysle. Jej neobyčajná a trvalá inovatívna schopnosť a potenciál ju predurčujú si toto miesto nielen udržať, ale taktiež permanentne hľadať nové sféry využitia.

AVG group a.s. sa zaoberá návrhom, projektovaním, dodávkou a montážou nosných oceľových konštrukcií, prevažne halových objektov a rôznych doplnkových oceľových konštrukcií a produktov.
Jej dlhoročné skúsenosti v oblasti spracovania a montáže oceľových materiálov, strojné a projekčné kapacity sú vždy garanciou nájdenia najoptimálnejšieho riešenia, kvality produkcie, rýchlosti a spoľahlivosti dodávok a realizácií.

VIACÚČELOVÉ A PRIEMYSELNÉ OBJEKTY

Široká škála využitia ocele ako stavebného materiálu predurčuje jej všestranné použitie v stavebnom priemysle, hlavne pri výstavbe nosných skeletov priemyselných a viacúčelových objektov.
Jej variabilita umožňuje projektantom a architektom spĺňať aj tie najnáročnejšie a najodvážnejšie požiadavky zákazníkov z pohľadu dispozičného a architektonického riešenia.
Oceľové konštrukcie taktiež umožňujú prispôsobenie a variabilitu z pohľadu voľby opláštenia, ktoré dodáva objektom nezameniteľné kvalitatívne a vizuálne vlastnosti.
Dispozícia riešenia oceľových konštrukcií je individuálna a odráža požiadavky zákazníkov, no vo veľkej miere sa však v súčasnosti uplatňujú aj hromadne vyrábané a štandardizované konštrukcie s odstupňovaním výšok, rozpätím /šírkou/, dĺžkou a moduláciou v pozdĺžnom smere, čo má za následok efektívne využitie používaných materiálov a tým úsporu nákladov na celkovú realizáciu.

VYUŽITIE VIACÚČELOVÝCH
A PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOV

 • Nákupné strediská
 • Polyfunkčné objekty
 • Športové a oddychové centrá
 • Autosalóny a servisné strediská
 • Výstavné haly
 • Výrobné a skladovacie objekty
 • Farmaceutické objekty
 • Čisté priestory
 • Potravinárske objekty
 • Chladiarenské a mraziarenské objekty
 • Administratívne objekty
 • Hotely a reštaurácie
 • Školy a školiace strediská

VYUŽITIE VIACÚČELOVÝCH
A PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOV

Kvalita produkcie

je zabezpečená pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti projektovania, výroby a montáže oceľových konštrukcií a kvalitnými strojnými zariadeniami používanými pri výrobe

Úspora nákladov a ekologický aspekt

stavby sú realizované systémom recyklovateľných ľahkých oceľových prvkov a opláštenia, ktoré znižujú celkové náklady na realizáciu vrátane nákladov na zakladanie objektov

Rýchlosť procesu

voľbou oceľového objektu sa skracuje čas medzi zahájením výroby a výstavby a možnosťou začatia využívania objektu

Využitie objektov

je možné v celej škále odvetví priemyslu a služieb

Profesionálny servis

spoločnosť poskytuje servis a poradenstvo nielen vo svojom výrobnom závode, ale taktiež prostredníctvom svojich obchodných kancelárií

STATICKÉ SCHÉMY OBJEKTOV S ODSTUPŇOVANÝMI VÝŠKAMI,
ROZPÄTÍM A DĹŽKOU /MODULÁCIOU V POZDĹŽNOM SMERE/

ZÁKLADNÝ POPIS A SKLADBA OCEĽOVÉHO OBJEKTU

Nosný stĺp oceľového objektu – je v prevažnej miere vyrábaný z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Typ a veľkosť profilu je závislá od typu oceľovej konštrukcie, jej rozponu /šírky/, výšky, zaťaženia a pod. Súčasťou nosných stĺpov sú aj kotviace platne, platne slúžiace na uchytenie stenových pomocných prvkov, zavetrovacích prvkov a konzoly žeriavových dráh. Spoje nosných stĺpov, platní a konzol žeriavových dráh sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Kotevné prvky /skrutky/ – sú vyrábané z oceľových závitových tyčí bez povrchovej úpravy resp. zo závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvenia, hĺbka kotvenia, priemer a počet kotevných skrutiek je daný statickým výpočtom.
Strešná priečla resp. priehradový väzník sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Diagonály priehradových väzníkov sú zväčša tvorené z uzavretých profilov so štvorcovým prierezom. Dimenzie a typ profilov sú dané statickým výpočtom. Súčasťou strešných priečlí a väzníkov sú aj platne slúžiace na uchytenie strešných väzníc a strešných zavetrávacích prvkov. Spoje priečlí, väzníkov a platní sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Strešné väznice sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE resp. sú tvorené systémom tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. So strešnými priečlami a väzníkmi sú spojené skrutkami. Voľba typu a dimenzie je daná statickým výpočtom, požadovanou požiarnou odolnosťou atď.
Stenové pomocné prvky pre uchytenie opláštenia a výplní otvorov sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE, uzatvoreného profilu so štvorhranným prierezom resp. sú tvorené systémov tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými stĺpami sú spojené skrutkami.
Strešné a stenové zavetrovacie prvky sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov kruhového resp. štvorhran-ného prierezu a slúžia k stabilizovaniu oceľovej konštrukcie v horizontálnom smere. S nosnými časťami oceľových konštrukcií sú spojené skrutkami.
Prvky nadzemného podlažia sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB a pod. a slúžia k vytvoreniu nadzemného podlažia resp. obslužného priestoru. S nosnými časťami konštrukcie sú spojené skrutkami. Ako nášľapná vrstva sa využívajú oceľové podlahové rošty v prevedení FeZn resp. trapézový plech v kombinácii s betónovou zálievkou.

KOTVENIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Oceľové konštrukcie musia počas svojej životnosti preukazovať spoľahlivosť všetkých svojich konštrukčných prvkov. Styky a spoje oceľových konštrukcií sú zväčša viditeľné, a tým je možná aj ich vizuálna kontrola. Z tohto hľadiska je najslabším miestom ukotvenie oceľovej konštrukcie do základov, ktoré je spravidla zakryté a dlhodobú kontrolu neumožňuje. Preto sa odporúča venovať veľkú pozornosť nielen návrhu kotvenia a následnému zhotoveniu z hľadiska požadovanej stability konštrukcie, ale aj zabezpečiť jeho plnú funkčnosť počas celej predpokladanej životnosti.
Pri návrhu kotvenia oceľovej konštrukcie dochádza k úzkej spolupráci dvoch projektantov – projektanta oceľovej konštrukcie a projektanta základov stavby. Projektant oceľovej konštrukcie na základe statického výpočtu oceľovej konštrukcie a zvolenej statickej schémy navrhuje geometriu a spôsob kotvenia. Súčasťou toho je i návrh kotviacej oceľovej pätky nosného prvku, prípadnej šmykovej zarážky a kotviacej skrutky.

Základné typy kotvení oceľových konštrukcií: