OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE /OBJEKTY/ S MOSTOVÝMI ŽERIAVMI

V priemyselných objektoch /výrobných a skladových priestoroch/ sa na prenos, vykladanie, nakladanie a manipuláciu s bremenami vo veľkej miere využívajú mostové žeriavy rôznych nosností. Z uvedeného dôvodu musí byť oceľová konštrukcia staticky vyhovujúca a navrhnutá tak, aby žeriav mohol byť jej súčasťou. Samotný žeriav je osadený na žeriavovej dráhe.
Žeriavové dráhy sú osádzané na konzoly žeriavovej dráhy na stĺpoch objektu. Konzoly sú pevne spojené s nosnými stĺpami objektu.
Typ a veľkosť žeriavovej dráhy je závislý od typu, nosnosti žeriavu a modulovej vzdialenosti stĺpov resp. konzol. Pri návrhu objektu so žeriavom je najpodstatnejším ukazovateľom výška zdvihu resp. háku žeriavu, od ktorej sa odvíja celková výška objektu a umiestnenie žeriavovej dráhy.
Súčasťou každej žeriavovej dráhy je aj koľajnica, ktorá je zväčša navrhovaná a vyrábaná z plnostenného profilu štvorhranného prierezu. Veľkosť a tvar koľajnice je taktiež závislý od typu a nosnosti žeriavu. Spojenie koľajnice so samotným profilom žeriavovej dráhy je prevádzané dvomi spôsobmi a to pevným a nerozoberateľným spôsobom /zváraním/ alebo rozoberateľným /skrutkový spoj/.
Max. nosnosť použitých mostových žeriavov je: 1 000 kg – 50 000 kg.

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE /OBJEKTY/
SO VSTAVANÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PLOŠINAMI

Z pohľadu efektívneho využitia priestoru objektu sa pre účely vytvorenia skladových, kancelárskych a obslužných priestorov využívajú rôzne typy vstavaných plošín.

Vstavanú plošinu je možné navrhnúť podľa požadovaných parametrov /rozmer, požadované zaťaženie, účel, umiestnenie a pod./ nielen v rámci nového projektovaného objektu, ale aj v už prevádzkovanom, staršom objekte, vrátane prístupového schodiska a zábradlia.

Vodorovné prvky a stĺpy vstavaných a technologických plošín sú zväčša navrhované a tvorené oceľovými valcovanými profilmi typu IPE, HEA, HEB a pod.. Ako nášľapná vrstva sa používajú oceľové podlahové rošty v prevedení FeZn a trapézový plech /slúži aj ako skryté debnenie/ taktiež v prevedení FeZn v kombinácii s betónovou zálievkou.

VIACPODLAŽNÉ VIACÚČELOVÉ
KOMERČNÉ OBJEKTY

Komerčné objekty ako sú objekty pre kancelárie, obchodné a bytové priestory predstavujú takmer 20% stavieb v EÚ.

Súčasné moderné metódy návrhu objektov umožňujú výstavbu viacpodlažných objektov nielen klasickým spôsobom, ale aj spôsobom, kde sú využité moderné materiály, ktoré dávajú objektom nezameniteľný a nadčasový dizajn.

Komerčný sektor vyžaduje objekty, ktorých realizácia je rýchla, majú vysokú kvalitu, flexibilitu a adaptabilitu pri využívaní a nízku energetickú náročnosť pri prevádzke.

Pri uvedených požiadavkách sa ako mimoriadne vhodný materiál využíva oceľ, ktorej výhody sú veľké rozpätia, rýchlosť výstavby /20 až 30 %-né skrátenie doby výstavby v porovnaní s klasickým murovaným systémom/ a neobmedzený počet nadzemných podlaží.

Flexibilita

Oceľová konštrukcia umožňuje navrhnúť aj veľké rozpätia, v ktorých je možné uplatniť veľkopriestorové kancelárie, rôzne usporiadanie menších priestorov, ktoré je možné meniť aj v smere výšky objektu.

Adaptabilita

Oceľové konštrukcie dosahujú adaptabilitu tým, že umožňujú jednoduché rozšírenie alebo modifikáciu objektu pre budúce potreby a všetky vnútorné priečky sú prestaviteľné.

Pre oceľové konštrukcie komerčných objektov je možné využiť širokú škálu fasádnych systémov vrátane tradičného muriva a transparentného presklenia.

Konštrukčné riešenie nadzemného podlažia

vrstva betónu
trapézový plech
oceľová konštrukcia