fbpx Skip to main content
search

Oceľ vstúpila do 21. storočia ako jeden z najvýznamnejších materiálov používaných v stavebnom priemysle. Jej neobyčajná a trvalá inovatívna schopnosť a potenciál ju predurčujú si toto miesto nielen udržať, ale taktiež stále hľadať nové sféry využitia.

AVG group a.s. sa zaoberá návrhom, projektovaním, výrobou a montážou oceľových konštrukcií, oceľových montovaných hál a administratívnych budov pre rôzne využitie. K systému oceľových hál a administratívnych budov ponúkame rôzne systémy opláštenia objektov ako aj moderné riešenia fasádnych systémov, ktorými sú odvetrané fasády, presklené fasády, hliníkové kazetové fasády, hliníkové okná a dvere a interiérové presklené steny a priečky.

Naše dlhoročné skúsenosti domácej stabilnej spoločnosti v oblasti výroby a montáže oceľových konštrukcií a fasádnych systémov a služieb v oblasti projekcie statiky a tvorby výrobnej a technickej dokumentácie a vlastnej montáže výrobkov našimi skúsenými montážnymi pracovníkmi sú vyhľadávané investormi, projekčnými a architektonickými kanceláriami ako aj kvalitnými stavebnými spoločnosťami.

OCEĽOVÉ HALY A VIACÚČELOVÉ OBJEKTY

Široká škála využitia ocele ako stavebného materiálu ju predurčuje na všestranné použitie v stavebnom priemysle a to hlavne pri výstavbe oceľových hál a viacúčelových objektov.
Variabilita systému umožňuje navrhovať ľahké haly na mieru projektantom a architektom a splniť tak, aj tie najnáročnejšie a najodvážnejšie požiadavky z pohľadu dispozičného riešenia oceľových hál pre rôzne využitie. Oceľové haly nachádzajú využitie pre výrobu, skladovanie a logistiku, poľnohospodárstvo, šport, autoservisy, potravinárske účely ako aj moderné administratívne budovy, nadstavby, autosalóny a podobne.
Oceľové haly, viacúčelové objekty a administratívne budovy sú opláštené strešnými a stenovými (fasádnymi) tepelnoizolačnými prvkami. Objekty je možné architektonicky a kvalitatívne vybaviť prvkami ako presklená fasáda, hliníkové okná a dvere, odvetraná fasáda alebo hliníková kazetová fasáda.

V prípade administratívnej budovy v spojení interiérových systémov ako presklená stena, presklená priečka alebo skladacie hliníkové dvere získa objekt vlastnú „originalitu a moderný štýl“.

VYUŽITIE PRE OCEĽOVÉ HALY
A VIACÚČELOVÉ OBJEKTY

 • Nákupné strediská
 • Obchodné haly, obchodné centrá
 • Polyfunkčné objekty
 • Športové haly
 • Autosalóny a servisné haly
 • Výstavné haly
 • Výrobné haly
 • Skladové haly
 • Poľnohospodárske haly
 • Jazdecké haly
 • Farmaceutické haly
 • Priemyselné haly
 • Technologické haly
 • Logistické haly
 • Servisné haly
 • Potravinárske haly
 • Chladiarenské a mraziarenské haly
 • Čisté priestory
 • Administratívne budovy
 • Hotely a reštaurácie
 • Školy a školiace strediská
 • Nadstavby budov
 • Recyklačné a odpadové haly

VÝHODY PRE OCEĽOVÉ HALY
A VIACÚČELOVÉ OBJEKTY

Kvalita produkcie oceľových stavieb

Je zabezpečená pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti projektovania hál, výroby a montáže oceľových hál a kvalitnými strojnými zariadeniami používanými pri výrobe oceľových konštrukcií v našom výrobnom závode.

Úspora nákladov a ekologický aspekt

Stavby objektov  sú realizované systémom recyklovateľných ľahkých oceľových prvkov a opláštovacích systémov, ktoré zároveň znižujú celkové náklady na realizáciu vrátane nákladov na zakladanie stavieb.

Rýchlosť procesu

Voľbou výstavby oceľovej montovanej haly a oceľového viacúčelového objektu sa skracuje čas na rýchlosť výstavby.

Využitie montovanej haly a viacúčelového objektu

Je možné v celej škále odvetví priemyslu a služieb.

Haly na mieru

Sú prispôsobené presným požiadavkám užívateľov.

Profesionálne služby pre investorov, projektantov a architektov

Poskytujeme poradenstvo pre investorov, projektantov a architektov a služby v oblasti projekcie statiky oceľových konštrukcií, technického riešenia s vypracovaním technických a výrobných dokumentácií pre oceľové konštrukcie, strešné a fasádne systémy, odvetrané fasády, presklené fasády, hliníkové okná a dvere. Ponúkame výrobu dodávok z nášho výrobného závodu a montáž systémov našou spoločnosťou.

STATICKÉ SCHÉMY OCEĽOVÝCH HÁL S ODSTUPŇOVANÝMI VÝŠKAMI,
ROZPÄTÍM A DĹŽKOU /MODULÁCIOU V POZDĹŽNOM SMERE/

POZNÁMKA

Uvedené rozmery objektov sú určené ako najoptimálnejšie z pohľadu ekonomického využitia materiálu pri výrobe a z pohľadu optimálnej váhy na 1 m2 pôdorysnej plochy objektu. V prípade potreby je možné uvedené rozmery meniť a kombinovať podľa požiadaviek zákazníka.

ZÁKLADNÝ POPIS OCEĽOVEJ MONTOVANEJ HALY

Nosný stĺp oceľového objektu – je v prevažnej miere vyrábaný z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Typ a veľkosť profilu je závislá od typu oceľovej konštrukcie, jej rozponu /šírky/, výšky, zaťaženia a pod. Súčasťou nosných stĺpov sú aj kotviace platne, platne slúžiace na uchytenie stenových pomocných prvkov, zavetrovacích prvkov a konzoly žeriavových dráh. Spoje nosných stĺpov, platní a konzol žeriavových dráh sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Kotevné prvky /skrutky/ – sú vyrábané z oceľových závitových tyčí bez povrchovej úpravy resp. zo závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvenia, hĺbka kotvenia, priemer a počet kotevných skrutiek je daný statickým výpočtom.
Strešná priečla resp. priehradový väzník sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB, alebo zo zvarovaných profilov. Diagonály priehradových väzníkov sú zväčša tvorené z uzavretých profilov so štvorcovým prierezom. Dimenzie a typ profilov sú dané statickým výpočtom. Súčasťou strešných priečlí a väzníkov sú aj platne slúžiace na uchytenie strešných väzníc a strešných zavetrávacích prvkov. Spoje priečlí, väzníkov a platní sú nerozoberateľné a sú prevádzané zváraním.
Strešné väznice sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE resp. sú tvorené systémom tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. So strešnými priečlami a väzníkmi sú spojené skrutkami. Voľba typu a dimenzie je daná statickým výpočtom, požadovanou požiarnou odolnosťou atď.
Stenové pomocné prvky pre uchytenie opláštenia a výplní otvorov sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov typu U, UPE, UE, uzatvoreného profilu so štvorhranným prierezom resp. sú tvorené systémov tenkostenných ohýbaných profilov s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými stĺpami sú spojené skrutkami.
Strešné a stenové zavetrovacie prvky sú v prevažnej miere vyrábané z valcovaných profilov kruhového resp. štvorhran-ného prierezu a slúžia k stabilizovaniu oceľovej konštrukcie v horizontálnom smere. S nosnými časťami oceľových konštrukcií sú spojené skrutkami.
Prvky nadzemného podlažia sú vyrábané z valcovaných profilov typu IPE, HEA, HEB a pod. a slúžia k vytvoreniu nadzemného podlažia resp. obslužného priestoru. S nosnými časťami konštrukcie sú spojené skrutkami. Ako nášľapná vrstva sa využívajú oceľové podlahové rošty v prevedení FeZn resp. trapézový plech v kombinácii s betónovou zálievkou.

OPLÁŠTENIE HALY AVG

technické detaily
Detail hrebeňa a štítu.
Detail pultu a atiky pultovej strechy.
Detail atiky.
Detail žľabu.
Podhľad
Napojenie stena / strecha.
Napojenie strecha / murivo.
Ukončenie strechy
Prestup potrubia – pryžmová manžeta.
Detaily rohov
Sokel
Spájanie panelov
Okno
Dvere
Sekčné brány
Spoj strešného a presvetľovacieho panelu.
Spoj stenového a presvetľovacieho panelu.

HREBEŇ

ŠTÍT

ATIKA PULTOVEJ STRECHY

ATIKA V SPÁDE - vertikálne uložené panely

PODODKVAPOVÝ ŽĽAB - pre panely s izoláciou z minerálnej vlny

DETAIL ROHU - nárožie

OKNO - nadpražie - tupý rez

NAPOJENIE PANELOV

DETAIL nárožia a soklu

KOTVENIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Oceľové konštrukcie musia počas svojej životnosti preukazovať spoľahlivosť všetkých svojich konštrukčných prvkov. Styky a spoje oceľových konštrukcií sú zväčša viditeľné, a tým je možná aj ich vizuálna kontrola. Z tohto hľadiska je najslabším miestom ukotvenie oceľovej konštrukcie do základov, ktoré je spravidla zakryté a dlhodobú kontrolu neumožňuje.
Preto sa odporúča venovať veľkú pozornosť nielen návrhu kotvenia a následnému zhotoveniu z hľadiska požadovanej stability konštrukcie, ale aj zabezpečiť jeho plnú funkčnosť počas celej predpokladanej životnosti.


Pri návrhu kotvenia oceľovej konštrukcie dochádza k úzkej spolupráci dvoch projektantov – projektanta oceľovej konštrukcie a projektanta základov stavby. Projektant oceľovej konštrukcie na základe statického výpočtu oceľovej konštrukcie a zvolenej statickej schémy navrhuje geometriu a spôsob kotvenia. Súčasťou toho je i návrh kotviacej oceľovej pätky nosného prvku, prípadnej šmykovej zarážky a kotviacej skrutky.

Momentové kotvenie s vopred zabetónovanými kotevnými košmi
Momentové kotvenie s tiahlom
Kĺbové kotvenie stĺpu
Momentové kotvenie kruhového stĺpu
Momentové kotvenie stĺpu
Momentové kotvenie s tiahlom

Základné typy kotvení oceľových konštrukcií:

OBJEKTOVÉ A TECHNOLOGICKÉ OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE /OBJEKTY/ S MOSTOVÝMI ŽERIAVMI

V priemyselných objektoch /výrobných a skladových priestoroch/ sa na prenos, vykladanie, nakladanie a manipuláciu s bremenami vo veľkej miere využívajú mostové žeriavy rôznych nosností. Z uvedeného dôvodu musí byť oceľová konštrukcia staticky vyhovujúca a navrhnutá tak, aby žeriav mohol byť jej súčasťou. Samotný žeriav je osadený na žeriavovej dráhe.
Žeriavové dráhy sú osádzané na konzoly žeriavovej dráhy na stĺpoch objektu. Konzoly sú pevne spojené s nosnými stĺpami objektu.
Typ a veľkosť žeriavovej dráhy je závislý od typu, nosnosti žeriavu a modulovej vzdialenosti stĺpov resp. konzol. Pri návrhu objektu so žeriavom je najpodstatnejším ukazovateľom výška zdvihu resp. háku žeriavu, od ktorej sa odvíja celková výška objektu a umiestnenie žeriavovej dráhy.
Súčasťou každej žeriavovej dráhy je aj koľajnica, ktorá je zväčša navrhovaná a vyrábaná z plnostenného profilu štvorhranného prierezu. Veľkosť a tvar koľajnice je taktiež závislý od typu a nosnosti žeriavu. Spojenie koľajnice so samotným profilom žeriavovej dráhy je prevádzané dvomi spôsobmi a to pevným a nerozoberateľným spôsobom /zváraním/ alebo rozoberateľným /skrutkový spoj/.
Max. nosnosť použitých mostových žeriavov je: 1 000 kg – 50 000 kg.

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE /OBJEKTY/
SO VSTAVANÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PLOŠINAMI

Z pohľadu efektívneho využitia priestoru objektu sa pre účely vytvorenia skladových, kancelárskych a obslužných priestorov využívajú rôzne typy vstavaných plošín.

Vstavanú plošinu je možné navrhnúť podľa požadovaných parametrov /rozmer, požadované zaťaženie, účel, umiestnenie a pod./ nielen v rámci nového projektovaného objektu, ale aj v už prevádzkovanom, staršom objekte, vrátane prístupového schodiska a zábradlia.

Vodorovné prvky a stĺpy vstavaných a technologických plošín sú zväčša navrhované a tvorené oceľovými valcovanými profilmi typu IPE, HEA, HEB a pod.. Ako nášľapná vrstva sa používajú oceľové podlahové rošty v prevedení FeZn a trapézový plech /slúži aj ako skryté debnenie/ taktiež v prevedení FeZn v kombinácii s betónovou zálievkou.

VIACPODLAŽNÉ VIACÚČELOVÉ
KOMERČNÉ OBJEKTY

Komerčné objekty ako sú objekty pre kancelárie, obchodné a bytové priestory predstavujú takmer 20% stavieb v EÚ.

Súčasné moderné metódy návrhu objektov umožňujú výstavbu viacpodlažných objektov nielen klasickým spôsobom, ale aj spôsobom, kde sú využité moderné materiály, ktoré dávajú objektom nezameniteľný a nadčasový dizajn.

Komerčný sektor vyžaduje objekty, ktorých realizácia je rýchla, majú vysokú kvalitu, flexibilitu a adaptabilitu pri využívaní a nízku energetickú náročnosť pri prevádzke.

Pri uvedených požiadavkách sa ako mimoriadne vhodný materiál využíva oceľ, ktorej výhody sú veľké rozpätia, rýchlosť výstavby / 20 až 30 %-né skrátenie doby výstavby v porovnaní s klasickým murovaným systémom/ a neobmedzený počet nadzemných podlaží.

Flexibilita

Oceľová konštrukcia umožňuje navrhnúť aj veľké rozpätia, v ktorých je možné uplatniť veľkopriestorové kancelárie, rôzne usporiadanie menších priestorov, ktoré je možné meniť aj v smere výšky objektu.

Adaptabilita

Oceľové konštrukcie dosahujú adaptabilitu tým, že umožňujú jednoduché rozšírenie alebo modifikáciu objektu pre budúce potreby a všetky vnútorné priečky sú prestaviteľné.

Pre oceľové konštrukcie komerčných objektov je možné využiť širokú škálu fasádnych systémov vrátane tradičného muriva a transparentného presklenia.

oceľová hala viacpodlažná
oceľová hala AVG viacpodlažná

Konštrukčné riešenie nadzemného podlažia

vrstva betónu
trapézový plech
oceľová konštrukcia

Oceľové haly AVG vyrábame na tísíc spôsobov
Montované haly AVG - „Priestor pre Váš biznis“