fbpx Skip to main content
search

PRIZNANÉ UPEVNENIE LAMINÁTOVÝCH PANELOV (HPL)
SKRUTKAMI K DREVENEJ PODPORNEJ KONŠTRUKCII

Podporná konštrukcia

Drevená podporná konštrukcia musí byť navrhnutá a vyrobená v súlade s národnými normami. Pri aplikáciách, ktoré nevyžadujú štrukturálnu analýzu, by mali byť rozmery drevených konštrukcií minimálne 60 x 40 mm pre podkladové horizontálne prvky, minimálne 50 x 30 mm pre podporné vertikálne prvky a 100 x 30 mm pre podporné vertikálne prvky v oblastiach spájania panelov. Drevená podporná konštrukcia by mala byť chránená pred vlhkosťou a UV žiarením. Pre umožnenie dilatácie laminátového materiálu HPL musia byť na paneloch pre účely montáže vytvorené pevné a posuvné body (obr. 1c).

Pevné body

Pevné body sa používajú na rovnomerné rozdelenie rozťažných a sťahovacích pohybov. Priemer vŕtaného otvoru v laminátových HPL paneloch musí byť 6,0 mm.

Posuvné body

Priemer vŕtaného otvoru v mieste posuvného bodu
v laminátových HPL paneloch musí byť väčší než priemer upevňovacieho prvku v závislosti od požadovanej expanznej vzdialenosti. Má to byť priemer drieku upevňovacieho prvku plus 2 mm na každý meter vzdialenosti posuvného bodu
od pevného bodu. Hlava upevňovacieho prvku musí byť dostatočne veľká na to, aby zakryla celý vŕtaný otvor
v laminátovom HPL panely. Skrutky nesmú byť nadmerne utiahnuté. Nepoužívajte zápustné skrutky. Centrálny bod vŕtaného otvoru v podpornej konštrukcii sa musí zhodovať
s centrálnym bodom vŕtaného otvoru v laminátových HPL paneloch. Upevňovacie prvky by sa mali ukladať od stredu panelov smerom von.

Okrajové rozstupy pri kotvení

Z dôvodu stability a rovinnosti je nutné jednoznačne dodržať okrajové rozstupy pri kotvení podľa obr. 1a a obr. 1b. Vzdialenosť v oblasti spájania panelov musí byť najmenej 8 mm, aby mohol materiál bez problémov meniť rozmery (dilatovať), viď obr. 1c.

Vnútorné rozstupy pri kotvení

Vnútorné rozstupy pri kotvení, rozmer „a“ a „b“ podľa obr. 1a a obr. 1b, volíme na základe statických výpočtov, alebo pokiaľ si to nevyžadujú miestne predpisy, v súlade s tab. 1. V okrajovej oblasti musia byť rozstupy kotviacich prvkov menšie ako v strednej oblasti (tlak, sanie).

Kotviace prvky

Na kotvenie laminátových HPL panelov sa používajú skrutky s polguľovou alebo 6-hrannou hlavou priemeru 5,3 mm a dĺžky 35 mm. Skrutky musia mať driek, ktorý má dĺžku minimálne takú, ako je hrúbka HPL panela. Priemer drieku je 4mm.

Priemer vŕtaného otvoru v HPL paneloch pre:

posuvné body: 8 mm alebo podľa potreby
pevné body: 6 mm

Odporúča sa, aby boli kotviace prvky vyrobené z antikoróznych materiálov.

Na požiadanie je možné dodať lakované hlavy skrutiek, alebo farebné krytky podľa farby HPL panelov.

PRIZNANÉ UPEVNENIE LAMINÁTOVÝCH PANELOV (HPL)
NITOVANÍM K PODPORNEJ HLINÍKOVEJ KONŠTRUKCII

Podporná konštrukcia

Hliníková podporná konštrukcia musí byť vyrobená a navrhnutá v súlade s národnými normami a musí byť namontovaná v súlade s technickými údajmi výrobcu pre danú podpornú konštrukciu. Hliníková podporná konštrukcia môže pozostávať
z vertikálnych profilov (T, L), ktoré sú uchytené k nosnej stene objektu pomocou uhlových konzol.
Kovové podporné konštrukcie menia svoje rozmery na základe teplotných zmien. Rozmery laminátových panelov HPL sa však menia pod vplyvom zmien relatívnej vlhkosti. Tieto zmeny môžu byť protichodné pri rozmeroch podpornej konštrukcie
a laminátového materiálu HPL. Počas inštalácie musíme venovať pozornosť expanznej vzdialenosti. Pre umožnenie dilatácie laminátového materiálu HPL musia byť
na paneloch pre účely montáže vytvorené pevné a posuvné body (obr. 2c).

Pevné body

Pevné body sa používajú na rovnomerné rozdelenie rozťažných a sťahovacích pohybov. Priemer vŕtaného otvoru v laminátových HPL paneloch musí byť 5,1 mm.

Posuvné body

Priemer vŕtaného otvoru v mieste posuvného bodu
v laminátových HPL paneloch musí byť väčší než priemer upevňovacieho prvku v závislosti od požadovanej expanznej vzdialenosti. Má to byť priemer drieku upevňovacieho prvku plus 2 mm na každý meter vzdialenosti posuvného bodu
od pevného bodu. Hlava upevňovacieho prvku musí byť dostatočne veľká na to, aby zakryla celý vŕtaný otvor
v laminátovom HPL panely. Upevnenie sa prevedie tak, aby sa panel mohol hýbať.
To sa dá dosiahnuť tak, že na nitovacie zariadenie sa nasadí pružný nástavec a pomocou neho sa nitmi kotvia panely
ku hliníkovému roštu. Týmto sa dosiahne vzdialenosť medzi hlavou nitu a povrchom panelu približne 0,3 mm, čo umožňuje pohyb prvku vo vŕtanom otvore. Centrálny bod vŕtaného otvoru
v podpornej konštrukcii sa musí zhodovať s centrálnym bodom vŕtaného otvoru v laminátových HPL paneloch. Upevňovacie prvky by sa mali ukladať od stredu panelov smerom von.

Okrajové rozstupy pri kotvení

Z dôvodu stability a rovinnosti je nutné jednoznačne dodržať okrajové rozstupy pri kotvení podľa obr. 2a a obr. 2b. Vzdialenosť v oblasti spájania panelov musí byť najmenej 8 mm, aby mohol materiál bez problémov meniť rozmery (dilatovať), viď obr. 2c.

Vnútorné rozstupy pri kotvení

Vnútorné rozstupy pri kotvení, rozmer „a“ a „b“ podľa obr. 2a a obr. 2b, volíme na základe statických výpočtov, alebo pokiaľ si to nevyžadujú miestne predpisy, v súlade s tab. 2. V okrajovej oblasti musia byť rozstupy kotviacich prvkov menšie ako v strednej oblasti (tlak, sanie).

Kotviace prvky

Na kotvenie laminátových HPL panelov sa používajú nity s veľkou, v prípade potreby aj farebne lakovanou hlavou. Kotvia sa do podpornej hliníkovej konštrukcie
Materiál: hliník / oceľ
Priemer nitu: 4,8 – 5,0 mm

Priemer vŕtaného otvoru v HPL paneloch pre:

posuvné body: 8,5 mm alebo podľa potreby
pevné body: 5,0 – 5,1 mm

Priemer vŕtaného otvoru v hliníkovej podpornej konštrukcii je 5,0 – 5,1 mm

Je nutné dodržať vzdialenosť 0,3 mm medzi hlavou nitu a kotveným materiálom!

Na požiadanie je možné dodať lakované hlavy nitov podľa farby HPL panelov.

SKRYTÉ UPEVNENIE LAMINÁTOVÝCH PANELOV (HPL)
ROZPERNÝMI KOTVAMI K PODPORNEJ HLINÍKOVEJ KONŠTRUKCII

Popis systému

Princíp systému spočíva v zafixovaní hliníkových elementov pomocou rozperných kotiev do zadnej strany laminátových HPL panelov. Takto pripravené panely sa zavesia a zafixujú na nosnú hliníkovú konštrukciu pozostávajúcu z nosných konzol upevnených do steny, zvislých T – profilov a horizontálnych C – profilov.
Týmto systémom kotvenia dosiahneme čistú uzavretú fasádu bez viditeľných kotviacich prvkov. Je to mechanické a trvalo bezpečné kotvenie.

Dimenzovanie

Rozstupy rozperných kotiev volíme na základe statického výpočtu. Sú závislé
od hrúbky a kvality použitého materiálu, od rozmeru laminátových HPL panelov
a celkového dispozičného riešenia obkladu. Musí byť zohľadnená výška objektu
a zaťaženie vetrom. Minimálna hrúbka laminátových HPL panelov je pri tomto systéme kotvenia 8 mm.

Dilatačné škáry

Rozstupy obkladov na miestach stykov musia byť dostatočne veľké, aby sa zabránilo stlačeniu obkladov pri dosiahnutí maximálnej teplotnej rozťažnosti. Dbajte
na upozornenia výrobcu, ako aj na koeficienty rozťažnosti prvkov spodnej konštrukcie. Na spodnom a hornom okraji objektu nechajte dostatočný otvor na prevetrávanie.

Základné princípy kotvenia

Do otvoru vyvŕtaného a podfrézovaného na potrebný rozmer sa vloží matica s rozperným koncom tak, aby fixovala hliníkový element. Do matice sa vloží a zaskrutkuje skrutka so 6 – hrannou hlavou (viď obr. 3b). Rozperná kotva je vyrobená z nerezového materiálu. Jej rozmer (hs) sa mení v závislosti od hrúbky kotveného laminátového HPL materiálu. Rozmer hs sa pohybuje v rozmedzí od 4,0 mm do 15,0 mm. Postupným doťahovaním skrutky sa rozperná matica roztiahne do vyvŕtaného
a podfrézovaného otvoru a tým vytvorí pevný, nepohyblivý spoj (viď obr. 3a).

Príprava HPL panelov

Otvory na rozperné kotvy sa môžu vŕtať prenosnými vŕtačkami, vŕtačkami so stolom a valčekovým dopravníkom, alebo na automatickom vŕtacom stroji. Vŕtačka musí mať výkyvné vreteno. Celá operácia sa prevedie jedným špeciálnym nástrojom. Najprv sa vyvŕta valcový otvor do potrebnej hĺbky a následne sa podfrézuje spodná časť otvoru vyklopením vretena.
Hĺbka vŕtaného otvoru závisí od veľkosti rozpernej kotvy v závislosti od hrúbky kotvených laminátových HPL panelov (viď tab. 3, obr. 3c).

Montáž obkladov

 • kotvenie podkladového hliníkového roštu do nosnej steny
 • zafixovanie hliníkových elementov pomocou rozperných kotiev
 • do zadnej strany laminátových HPL panelov
 • zavesenie pripravených panelov na horizontálny hliníkový rošt
 • zabezpečenie panelov proti horizontálnemu pohybu závrtnými skrutkami

SKRYTÉ UPEVNENIE LAMINÁTOVÝCH PANELOV (HPL)
K PODPORNEJ HLINÍKOVEJ KONŠTRUKCII LEPENÍM

Príprava hliníkovej nosnej konštrukcie

 • prebrúsiť a zdrsniť povrch
 • vyčistiť a odmastiť
 • čas odvetrania 10 minút
 • natrieť štetcom podkladový náter
 • čas odvetrania min. 30 minút , max. 8 hodín

Lepenie

 • montážnu pásku nalepiť po celej dĺžke zvislého profilu, ochrannú fóliu ešte neodliepať
 • nanášanie lepidla sa vykonáva pomocou ručnej alebo tlakovej pištole, profil nanášaného lepidla je trojuholníkový (šírka 8mm, výška 10mm), minimálna vzdialenosť
  od montážnej pásky 5mm, nanáša sa po oboch stranách profilu.

Popis systému

Lepenie je systém na zakrytú a hospodárnu montáž fasádnych obkladov. Systém pozostáva z trvalo-elastickej lepiacej hmoty a obojstranne lepiacej pásky na fixáciu obkladov, ako aj z produktov učených na prípravu podkladu. Pomocou systému lepenia je možné neviditeľne upevniť fasádne a interiérové obklady na podkladovú konštrukciu.

Dimenzovanie

Dimenzovanie zvislej spodnej konštrukcie závisí od druhu obkladovej konštrukcie. Vzdialenosti profilov a ich šírky závisia od statických požiadaviek a od požiadaviek vyplývajúcich z údajov o druhu obkladov.
Príprava každého diela vyžaduje individuálne projektovanie.
Lepenie sa vykonáva po celej výške obkladu.

Dilatačné škáry

Rozstupy obkladov na miestach stykov musia byť dostatočne veľké, aby sa zabránilo stlačeniu obkladov
pri dosiahnutí maximálnej teplotnej rozťažnosti. Dbajte na upozornenia výrobcu, ako aj na koeficienty rozťažnosti prvkov spodnej konštrukcie. Na spodnom a hornom okraji objektu nechajte dostatočný otvor na prevetrávanie.

Základné princípy lepenia

Lepenie je možné vykonávať priamo na stavbe, pri práci je treba chrániť priestor pred poveternostnými vplyvmi a prachom. Počas prác nesmie teplota vzduchu poklesnúť pod +5°C a nesmie prekročiť +35°C. Relatívna vlhkosť vzduchu max. 75%. Nasledujúcich 5 hodín po montáži nesmie teplota poklesnúť pod min. požadovanú teplotu vzduchu. Teplota lepených plôch (obkladov, spodnej konštrukcie) musí byť min. o 3°C vyššia ako je teplota rosného bodu, zabráni sa tým kondenzácii vodných pár na povrchu. Spracovávateľ musí byť technicky zaškolený.

Príprava HPL panelov

 • prebrúsiť a zdrsniť povrch
 • vyčistiť a odmastiť
 • čas odvetrania 10 minút
 • natrieť štetcom podkladový náter
 • čas odvetrania min. 30 minút , max. 8 hodín

Lepené plochy musia byť čisté, suché a bez mastnôt. Po aplikácii podkladového náteru chráňte povrch pred prachom, znečistením a pod.

Montáž obkladov

 • odstrániť ochrannú fóliu z montážnej pásky
 • lepený fasádny obklad sa na predpokladané miesto nasadí pomocou usadzovacích úponov tak, aby zatiaľ nedošlo k celoplošnému kontaktu s montážnou páskou
 • prekontrolovať umiestnenie fasádneho obkladu a až potom ho pritlačiť ku montážnej páske.
 • montáž obkladov musí byť ukončená do 10. minút od nanesenia lepidla na profil