fbpx Skip to main content
search

NÁVRH, PROJEKCIA, DODÁVKA A MONTÁŽ
DOPLNKOVÝCH OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
PRE PRIEMYSELNÉ A VIACÚČELOVÉ OBJEKTY

 •  vstavané a technologické plošiny
 • priemyselné schodiská a zábradlia
 • oceľové konštrukcie potrubných mostov pre oceľové potrubia
 • žeriavové dráhy
 • konštrukcie pre uchytenie technológií, vzduchotechnických a vykurovacích telies a rozvodov
 • markízy a prístrešky
 • požiarne a výlezné rebríky
 • klampiarske a hranené profily
 • pomocné oceľové konštrukcie pre uchytenie strešných a fasádnych prvkov
 • pomocné oceľové konštrukcie pre uchytenie výplní otvorov /okná, dvere, brány/
 • nosné konštrukcie pre transparentné fasády
 • iné oceľové výrobky /držiaky reklamných tabúľ a bilboardov, plotové dielce, mreže, brány a pod./

VSTAVANÉ A TECHNOLOGICKÉ PLOŠINY
S PRIEMYSELNÝMI SCHODISKAMI A ZÁBRADLÍM

Z pohľadu efektívneho využitia priestoru objektu sa pre účely vytvorenia skladových, kancelárskych a obslužných priestorov využívajú rôzne typy vstavaných plošín.

Technologické plošiny (konštrukcie) sú nevyhnutnou súčasťou dodávok k technologickým celkom s využitím v rôznych odvetviach priemyslu (chemický, hutnícky, strojárenský, potravinársky atď.)

Vstavané a technologické plošiny navrhneme podľa požadovaných parametrov (rozmer, požadované zaťaženie, účel, umiestnenie a pod.) v rámci nového projektovaného objektu, alebo do existujúcej prevádzky, vrátane doplnkových konštrukcií ( prístupového schodiska, zábradlia a pod.).

Vodorovné prvky a stĺpy vstavaných a technologických plošín sú navrhované a tvorené oceľovými valcovanými profilmi typu IPE, HEA, HEB ako aj s iných profilových materiálov. Ako nášľapná vrstva sa používajú oceľové podlahové rošty
( pororošty ) v prevedení FeZn a trapézový plech (slúži aj ako skryté debnenie) v prevedení FeZn v kombinácii s betónovou zálievkou.

PRIEMYSELNÉ SCHODISKÁ
A ZÁBRADLIA

Môžu byť dodávané ako súčasť vstavaných a technologických plošín.

Typ a vzhľad oceľového schodiska a zábradlia je konzultovaný so zákazníkom a generálnym projektantom. Pri návrhu schodiskových stupňov sa volí alternatíva s oceľovými podlahovými roštami (pororoštami) v prevedení FeZn resp. plechom v kombinácii s betónovou zálievkou , dlažbou alebo schodiskovými stupňami v drevenom prevedení (využíva sa hlavne pri točitých schodiskách).

K schodiskám sú štandardne dodávané aj zábradlia, ktoré môžu byť vyrobené z oceľových uzavretých profilov kruhového alebo štvorhranného prierezu a iných profilových materiálov.

Z estetických dôvodov sa v administratívnych resp. civilných objektoch v súčasnosti vo veľkej miere používajú aj zábradlia vyrábané z nehrdzavejúcej ocele.

ŽERIAVOVÉ DRÁHY

Žeriavové dráhy sú osádzané na konzoly žeriavovej dráhy na stĺpoch objektu. Konzoly sú pevne spojené s nosnými stĺpmi objektu.
Typ a veľkosť žeriavovej dráhy je závislý od typu, nosnosti žeriavu a modulovej vzdialenosti stĺpov resp. konzol. Pri návrhu objektu so žeriavom je dôležitým ukazovateľom výška zdvihu resp. háku žeriavu, od ktorej sa odvíja celková výška objektu a umiestnenie žeriavovej dráhy.

Súčasťou každej žeriavovej dráhy je aj koľajnica, ktorá je zväčša navrhovaná a vyrábaná z plnostenného profilu štvorhranného prierezu. Veľkosť a tvar koľajnice je závislý od typu a nosnosti žeriavu. Spojenie koľajnice so samotným profilom žeriavovej dráhy môže byť prevádzané pevným a nerozoberateľným spôsobom (zváraním) alebo rozoberateľným (skrutkový spoj).

KONŠTRUKCIE PRE UCHYTENIE TECHNOLÓGIÍ,
VZDUCHOTECHNICKÝCH A VYKUROVACÍCH TELIES,
POTRUBÍ A ROZVODOV

 • Využitie nachádzajú v existujúcich objektoch ako aj v objektoch novostavieb.
 • Pri návrhu vychádzame z rozmeru zariadenia, jeho hmotnosti, umiestnenia a možného spôsobu uchytenia k pôvodnej konštrukcii objektu. Všetky tieto parametre určujú a vplývajú na rozmery a vzhľad pomocnej konštrukcie.

MARKÍZY A PRÍSTREŠKY

 • Plnia okrem estetického aj prvok funkčný hlavne z pohľadu tienenia a ochrany priestoru pred poveternostnými vplyvmi.
 • Môžu byť umiestnené ako nad výplňami otvorov (bránami, dverami), tak aj v stenách bez výplní otvorov, kde slúžia ako prístrešky pre vytvorenie zastrešeného priestoru napr. za účelom skladovania materiálu.
 • Ako materiál sa využívajú ako valcované profily otvoreného prierezu (U, UPE, IPE a pod.) tak aj uzatvoreného kruhového a štvorhranného prierezu a iných profilových materiálov.
 • Ako strešná krytina sa používajú polykarbonátové platne rôznych hrúbok a trapézový plech.
 • Spôsob ukotvenia k objektu sa volí v závislosti na type pôvodného objektu a môže byť priamy do konštrukcie resp. steny objektu alebo samonosný so samostatnými stĺpami.

POŽIARNE A VÝLEZNÉ REBRÍKY

Nevyhnutnou súčasťou každej priemyselnej a civilnej budovy
z pohľadu bezpečnosti a požiarnej ochrany sú požiarne resp. jednoduché výlezné rebríky v počte a ich umiestnením, ktoré vychádza z projektovej dokumentácie a zodpovedá príslušným normám a štandardom.

Návrh a výroba požadovaných typov rebríkov je v súlade
s projektovou dokumentáciou s prihliadnutím na ich umiestnenie, spôsob upevnenia a výšku objektu pri dodržaní požadovaných štandardov a platných noriem.

KLAMPIARSKE, HRANENÉ A OHÝBANÉ PROFILY A PRVKY

Hranené prvky sú vyrobené na tandemovom ohraňovacom lise o celkovej dĺžke 2 x 3000 m (max. dĺžka hraneného prvku je 6000 mm) pričom maximálna hrúbka hranených prvkov je 10,00 mm.
Materiál na výrobu profilov a prvkov je plech v prevedení FeZn, lakovaný plech alebo oceľový plech bez povrchovej úpravy.
Hranené profily a klampiarske prvky sa používajú v stavebnom odvetví ( ako pomocné konštrukcie pre strešné a fasádne systémy, výplne otvorov pre okná, dvere a brány, transparentné fasády atď.) ako aj polotovary pri výrobe zložitejších strojárenských celkov.

POMOCNÉ OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE
PRE STREŠNÉ A FASÁDNE PRVKY

Využitie nachádzajú v existujúcich objektoch ako aj v objektoch novostavieb, kde nosnú konštrukciu stavby (skelet) , môže tvoriť oceľová alebo železobetónová konštrukcia.
Môžu byť vyrobené z valcovaných profilov otvoreného prierezu (U, UPE,UE) a uzavretého štvorhranného prierezu a iných profilových materiálov ako sú napríklad ekonomické profily valcované za studena v povrchovej úprave FeZn.
Návrh pomocných oceľových konštrukcií ( typ, veľkosť, rozmiestnenie profilov) závisí od statického výpočtu, požadovanej požiarnej odolnosti a pod.

Pomocné oceľové konštrukcie sú vhodnou
konštrukciou pre strešné a fasádne prvky:

 • strešné a fasádne sendvičové panely
 • rôzne typy skladaných plášťov
 • strešné a fasádne trapézové plechy
 • rôzne typy fasádnych obkladov a systémov

POMOCNÉ OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNENIE
VÝPLNÍ OTVOROV /OKNÁ, DVERE, BRÁNY/

Využitie nachádzajú v existujúcich objektoch ako aj v objektoch novostavieb, kde nosnú konštrukciu stavby (skelet) , môže tvoriť oceľová alebo železobetónová konštrukcia.

Môžu byť vyrobené z valcovaných profilov otvoreného prierezu (U, UPE,UE) a uzavretého štvorhranného prierezu a iných profilových materiálov ako sú napríklad ekonomické profily valcované za studena v povrchovej úprave FeZn.

Návrh pomocných oceľových konštrukcií ( typ, veľkosť, rozmiestnenie profilov) závisí od statického výpočtu, požadovanej požiarnej odolnosti a pod.

Pomocné oceľové konštrukcie sú vhodnou
konštrukciou pre upevnenie výplní otvorov:

 • plastové, hliníkové a oceľové okná a dvere
 • sekcionálne a rolovacie priemyselné brány
 • posuvné a otváravé oceľové brány
 • strešné svetlíky

NOSNÉ KONŠTRUKCIE PRE TRANSPARENTNÉ FASÁDY

Sú vyrábané z valcovaných profilov uzavretého štvorhranného prierezu a iných profilových materiálov. Ich veľkosť, hrúbka steny a tvar sú dané statickým výpočtom.

Pre nosnú konštrukciu sa profily štandardne vyrábajú v pohľadových šírkach 50 alebo 60 mm (v závistlosti na technickom riešení objektov aj v iných šírkach) a rôznych stavebných hĺbkach. Profily sa môžu spojovať spojovníkmi alebo zváraním, pričom z dôvodov vyššej stability je dávaná prednosť zváranej konštrukcii.

Na nosnú konštrukciu je následne možné upevniť (kotviť) systémové fasádne prvky s výplňami.

INÉ OCEĽOVÉ VÝROBKY

 • držiaky reklamných tabúľ a predmetov
 • bilboardy
 • ploty, mreže, brány, zábradlia
 • portále dopravného značenia
 • konštrukcie protihlukových stien
 • premosťovacie lávky
 • regále
 • nerezové konštrukcie
 • výrobky z dierovaných plechov a ťahokovu

Oceľové konštrukcie a zámočnícke výrobky AVG – „návrh – technická dokumentácia – výroba – odborná montáž“