fbpx Skip to main content
search

TECHNICKÉ PARAMETRE A PODMIENKY DODÁVKY FASÁD, PRVKOV

Množstvá materiálu, tovaru, výmer, ktoré sú uvedené v cenovej ponuke, v rozpočte po prevedení montáže, realizácii nemusia zodpovedať týmto množstvám, výmerám po zameraní nakoľko pri výrobe, montáži, realizácii vzniká strata, stratné, odpad na materiáloch, tovaroch, čo spôsobuje jeho spracovanie a používanie pre predmet dodania.

Výrobné tolerancie prvkov (kazety, panelové prvky ACP, lamely) :

Dĺžka prvkov do 2.000 mm: ± 2 mm
Dĺžka prvkov od 2.001 mm: od ± 2 mm do ± 4 mm
Výška prvkov do 2.000 mm: ± 2 mm
Výška prvkov od 2.001 mm: od ± 2 mm do ± 4 mm

Výrobné tolerancie je možné odkontrolovať len v prostredí , ktoré výrazne zmierni prirodzenú dilatáciu, tepelnú rozťažnosť prvkov. Dilatáciou, tepelnou rozťažnosťou prvkov, ktoré sú inštalované vo vonkajšom prostredí sa môže stať , že rozmery prvkov a výrobné tolerancie budú a môžu byť rozdielne ako pri kontrole v priestoroch výroby. Pozri odsek Dilatácia, tepelná rozťažnosť.

Farebné prevedenie prvkov (kazety, panelové prvky ACP, lamely) :

Pri osadení prvkov môže dochádzať k zmene, odlišnosti farebného odtieňa oproti už osadeným prvkom fasády, alebo vplyvom pôsobenia UV žiarenia, alebo aj v prípadoch, kedy môže materiál pochádzať z inej výrobnej šarže alebo aj v prípade doobjednávok prvkov alebo domerov prvkov.  Toto na  vyrobených fasádnych prvkoch ,môže mať vplyv na vznik efektu čiastočnej farebnej odlišnosti pri dopade svetla na jednotlivé časti objektu , čo sa prejavuje hlavne pri metalických farbách a pri povrchoch , ktoré sú napríklad s efektom kovu (metal) s efektom zinok (zinc). Farebná odlišnosť sa môže na hliníkových fasádach prejaviť aj kombinovaným kladením prvkov, kedy dochádza k zmene smeru povrchu prvku akým bol lakovaný napríklad na kontinuálnych lakovacích linkách. Vplyvom vonkajšieho prostredia ako aj UV žiarenia dochádza k postupnej zmene farebnej stálosti materiálu , preto na stálosť farebnosti od inštalácie fasády sa poskytuje záruka len 24 mesiacov. Toto platí aj keby bola v zmluvných podmienkach uvedená iná doba záruk.

Povrchové úpravy prvkov:

PS alebo PES (polyester) 20 —25 μm ± 0,5 μm
PS TEXT (TEXTURED) alebo PES TEXT (TEXTURED)
—texturovaný/ štrukturovaný povrch (polyester) 20 —35 μm ± 0,5 μm

 

PUR 25 —45 μm ± 0,5 μm, PUR/PA 20 —55 μm ± 0,5 μm (polyuretán, polyuretán/polyamid)
PVDF (polyvinyliden difluorid) 20 —25 μm ± 0,5 μm
Práškové lakovanie 20 —25 μm ± 0,5 μm
Vnútorná strana prvkov —bez úpravy (naturál) alebo bielo-šedá, šedá, lak, zelenozlatý lak, pigmentová farba 3 ± 0,1 μm —15 μm ± 0,5 μm

Eloxované povrchy: Pri anodizácii (eloxovaní) je v kúpeli s určitým chemickým zložením a pod striedavým alebo jednosmerným prúdom vytvorená na hliníku umelá oxidačná vrstva. Takáto povrchová úprava je určená pre vonkajšie a vnútorné použitie. Pri anodizácii (eloxovaní) sa môže prejaviť aj z jednej výrobnej šarže rozdielny farebný stupeň (farebná rozdielnosť) na materiály, prvkoch. Pri atmosferickej korózii musia byť intervaly čistenia prvkov vhodným spôsobom častejšie a za toto zodpovedá objednávateľ alebo užívateľ. Vo väčšine prípadov postačí čistá voda, aby boli odstránené znečisťujúce látky.

Prírodné povrchy: Pri povrchoch bez povrchovej úpravy prvkov, ktoré nie sú chránené náterom, nástrekom, anodizáciou (eloxovaním) a pod. sa musí počítať so zmenou vzhľadu hliníkového povrchu. Neošetrený (prírodný, naturálny) hliník sa pokryje vrstvou prírodného oxidu a stratí lesk a získa matný, svetlo-šedý vzhľad.

Povrchové úpravy prvkov môžu stratiť lesk ukladaním nečistôt na ich povrchu ako aj pôsobením UV žiarenia. V prípade použitia rôznych polepov na fasádne prvky , môže dôjsť k poškodeniu ich povrchu.

Výrobcovia plechov môžu upravovať označovania povrchových úprav vlastným alebo podobným alebo zhodným označením, tak ako je  tu uvedené.

Vstupný materiál prvkov (kazety, panelové prvky ACP, lamely, nosný rošt) :

ACP —hliníkový kompozitný panel

Hrúbka ACP: od 3 do 6 mm ± 0,3 mm
Hliníkové plechy ACP: od 0,30 do 0,50 mm od ± 0,03 mm do ± 0,05 mm
Jadro (core) ACP:
PE (polyethylene core —polyetylénové jadro)
FR (fire retardant core —minerálne termoplastické jadro)
A2 (mineral core —minerálne jadro)

Hliníkový plech (AL) solid sheet

Hrúbka plechu: od 1,40 do 3 mm od ± 0,03 mm do ± 0,05 mm

Nosný hliníkový rošt (podkonštrukcia) —naturálne prevedenie (bezfarebné)
Nosný oceľový rošt (podkonštrukcia) —povrchová úprava Zn

Spracovanie prvkov (kazety, panelové prvky ACP, lamely):

Pri spracovaní a ohybe materiálu ACP (prvkov, kaziet)  a hliníkových plechov (prvkov, kaziet) môžu v mieste ohybov na hliníkových materiáloch vzniknúť mikrotrhliny. V hranách prvkov, kaziet po ich delení  je viditeľný naturálny hliník tzn. bez povrchovej úpravy, hrany po delení nie sú opracované a môžu byť ostré.

Dilatácia , tepelná rozťažnosť (kazety, panelové prvky ACP, lamely, nosný rošt):

Pri hliníkových prvkoch, kazetách dochádza k dilatácii materiálu —k tepelnej rozťažnosti, čo je fyzikálna vlastnosť samotného hliníkového materiálu, ktorá sa môže prejaviť v rozmere prvkov, fasádnych kaziet, v šírke špárorezov (drážok), v usporiadaní kaziet, v plošnej rovinnosti (vlnenie), priehybom smerom dovnútra a von, zmenou šírky špározerov (drážok). Dilatácia hliníkového materiálu (tepelná rozťažnosť) sa vplyvom teplôt a teplotných zmien môže prejaviť zmenou rozmeru prvkov na 1 m približne ±1,5 mm až ±2 mm. Takéto vlastnosti sú neodmysliteľné a platí, že čím je rozmer —dĺžka alebo šírka prvku-kazety väčšia , tým sú tieto efekty dilatácie, tepelnej rozťažnosti náchylné k vyššie uvedeným javom. Preto sa nejedná o vady a preto nie je možné toto reklamovať.  Z vnútornej strany kaziet (aj v špárorezoch, v drážkach) môže byť viditeľná pomocná hliníková konštrukcia a podporná konštrukcia (aj v špárorezoch, v drážkach) v prevedení naturálneho hliníka bez povrchovej úpravy.

Tolerancie pri montážnych prácach (kazety, panelové prvky ACP, lamely, nosný rošt):

Pri realizácii montážnych prác systému fasádnych prvkov, kaziet, panelových prvkov ACP, lamiel, nosných roštov na niektoré stavby alebo rekonštrukcie (budov, objektov, fasád) alebo objekty alebo podklady alebo konštrukcie (napríklad nosné skelety budov, objektov na ktoré môže byť pripevnený panel a následne fasádny obklad, odvetraná fasáda) je nevyhnutné prihliadať k stavu týchto objektov.

A to aj k prípadným skutočnostiam , že nie je vždy možné zabezpečiť na základe zadania vytvorenie fasády z prvkov, kaziet, panelových prvkov ACP, lamiel  ideálne nadväzujúcich na seba alebo na výplne otvorov a iné nadväzujúce konštrukcie, ktoré nemusia byť napríklad ideálne zvislé. Je taktiež potrebné uvažovať pri týchto nadväzujúcich konštrukciách na ich prípadné tolerančné odchýlky alebo tolerancie pri montážnych prácach. Tolerancie pri montážnych prácach s odkazom na zvislosť a vodorovnosť sú nasledovné:

  • Nosné rošty/ podkonštrukcie : max. 3 mm na 2 m a toto je platné aj pre hĺbkovú vzdialenosť s odkazom na presnosť osadenie líniových prvkov ,konzol pre nosný rošt , podkonštrukciu
  • Fasádne prvky, kazety, panelové prvky ACP, lamely : max. 4 mm na 2 m, max. 15 mm na 10 m

Zároveň je treba uviesť, že nie vždy je možné vyrovnať podklad na ktorý je upevnený kotviaci rošt, podkonštrukcia jeho nastavením teda retifikáciou a preto je možné, že po osadení fasádnych prvkov, kaziet, panelových prvkov ACP, lamiel vzniknú na fasáde odchýlky fasádnych prvkov nadväzujúcich na seba. To sa môže prejaviť aj rôznou šírkou drážok v špárorezoch medzi jednotlivými fasádnymi prvkami v zvislom a vodorovnom smere alebo aj v hĺbkovej vzdialenosti jednotlivých fasádnych prvkov nadväzujúcich na seba. V prípade, že podklad, na ktorý sa pripevňuje nosný rošt, podkonštrukcia, fasádny obklad, prvky, kazety, panelové prvky ACP, lamely  môžu mať odchýlky od zvislosti a tieto prvky  môžu kopírovať tieto odchýlky. Treba brať do úvahy aj dilatáciu, tepelnú rozťažnosť materiálu, tak ako to je uvedené v odseku vyššie v časti Dilatácia, tepelná rozťažnosť. Tolerancie pre pohľadové špárorezy, drážky zvislé a vodorovné medzi fasádnymi prvkami:

  • Špárorez, drážka: 3 mm ± 2 mm, 5 mm ± 3 mm, 10 mm ± 5 mm, 15 mm ± 7 mm, 20 mm ± 9 mm, 25 mm ± 10 mm alebo v závislosti od dĺžky prvkov, kaziet, panelových prvkov ACP, lamiel je potrebné zobrať na vedomie tepelnú rozťažnosť materiálu , tak ako je to uvedené v časti, odsek Dilatácia, tepelná rozťažnosť.

Pri inštalácii, montáži prvkov ich manipulácii na stavbe môžu aj pri vynaložení maximálnej opatrnosti vzniknúť drobné škrabance a preliačiny , ktoré nesmú presiahnuť 2,5% z celkovej plochy fasády, prvkov a to sa nepovažuje do tejto tolerancie za vady a nedostatky.